Oletko tutus­tu­nut uuteen haarukkavaunuumme?

Ter­veh­dys!

NSL-Nos­to­lait­teen kautta saat parem­mat pump­pu­kär­ryt käyt­töösi. Pant­he­rin Silent haa­ruk­ka­vau­nun eri­kois­pyö­rät mah­dol­lis­ta­vat myös ulko­käy­tön ongel­mitta. Katso miten ne toi­mi­vat You­tube – videolta myös hie­kalla.

Vaunu käy nor­maa­lien huolto- ja kor­jaa­mo­ti­lo­jen lisäksi esi­mer­kiksi ruo­ka­kaup­paan taikka rau­ta­kaup­paan, jotka halua­vat luoda asiak­kail­leen hil­jai­sen ja rau­hal­li­sen osto­sym­pä­ris­tön vaikka samaan aikaan työn­te­ki­jät kul­jet­ta­vat tava­raa pai­kasta toi­seen! Hil­jai­nen siirto on toki myös huo­mat­tava etu pai­koissa joissa on sekä lii­ke­ti­loja että asuntoja.

Huo­maa että lumi ja jää, jotka meillä Suo­messa ilmas­ton­muu­tok­sesta huo­li­matta edel­leen tal­vi­sin ole­massa, ei ole kysei­sille haa­ruk­ka­vau­nuille myös­kään ongelma. Saat myös Pant­heri Silen­tin tes­tiin tar­peen mukaan omaan toimipisteeseesi. 

Ota roh­keasti yhteyttä haa­ruk­ka­vau­nun osalta. Toki perin­tei­set nosto- ja siir­to­lai­te­rat­kai­sut ovat ne mihin olemme 25 vuo­den aikana kes­kit­ty­neet mutta pump­pu­kär­ryt­kin kehit­ty­neet vuo­sien saatossa.

Ter­vei­sin

NSL-NOSTOLAITE OY
Petri Lind­man
petri.lindman@nslnostolaite.fi
+358 40 591 5098

www.nslnostolaite.fi