Eväs­teistä yleisesti

Verk­ko­pal­ve­lus­samme käy­te­tään eväs­teitä (coo­kies) käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­seksi (seu­ran­tae­väs­teet) ja pal­ve­lussa ole­vien toi­min­to­jen mah­dol­lis­ta­mi­seksi (toi­min­nal­li­set eväs­teet). Eväste on teks­ti­tie­dosto, joka verk­ko­pal­ve­lun sivulla käy­dessä tal­len­tuu käyt­tä­jän tie­to­ko­neelle mää­rä­ajaksi. Halu­tes­sasi voit vält­tää eväs­tei­den käy­tön mää­rit­tä­mällä selai­mesi ase­tuk­set niin, ettei eväs­teitä tal­len­neta käy­tön aikana. Tämä voi kui­ten­kin vai­kut­taa hei­ken­tä­västi sivus­ton toi­min­nal­li­suuk­siin ja käyt­tö­ko­ke­muk­seen tai jois­sain tapauk­sissa estää käy­tön kokonaan.

Seu­ran­tae­väs­teet

Sivus­tolta kerä­tään käyt­tös­ta­tis­tiik­kaa, jonka tar­koi­tuk­sena on sivus­ton seu­ranta, kehit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­nin suunnitteleminen.

Lisäksi sivus­tolla on käy­tössä koh­de­ryhmä- ja aihe­pii­ri­tie­don keräys (Google Ana­ly­tics Demo­grap­hics), jolla yhdis­te­tään käyt­tä­jän seu­ran­ta­tie­toon mm. ikä, suku­puoli ja käyt­tä­jän kiin­nos­tuk­sen aihe­pii­rit. Näi­den tie­to­jen kerää­mi­seen liit­ty­viä ase­tuk­sia voit muut­taa omalla Google-tililläsi.

Google Ana­ly­tics ‑seu­ran­nan voit ottaa halu­tes­sasi pois käy­töstä selai­men lisä­osalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Toi­min­nal­li­set evästeet

Verk­ko­pal­ve­lun toi­min­nal­li­set osa-alu­eet, jotka edel­lyt­tä­vät käyt­tä­jän kir­jau­tu­mista tai muuta tun­nis­tau­tu­mista vaa­ti­vat eväs­teen toi­miak­seen. Eväs­teen tie­toi­hin tal­len­ne­taan tar­vit­ta­vat tie­dot käyt­tä­jästä ja eväste pois­te­taan sen mää­rä­ajan päät­teeksi tai kun käyt­täjä kir­jau­tuu ulos.

Muut tun­nis­teet

Verk­ko­pal­ve­lun käyt­tä­jästä tal­len­ne­taan verk­ko­pal­ve­lun käy­tön yhtey­dessä tun­nis­te­tie­toja pal­ve­li­men ja verk­ko­pal­ve­lun loki­tie­dos­toi­hin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja hae­tut tie­dos­tot sekä mah­dol­li­set käy­tön­ai­kai­set vir­he­ti­lan­teet) sekä kerä­tään tie­toa sivus­ton käyt­tö­liit­ty­män toi­min­nasta (tal­len­nuk­set, kuu­ma­kart­ta­tie­dot, lomak­kei­den käyt­tö­tie­dot). Näi­den tie­to­jen kerää­mi­sen tar­koi­tus on pal­ve­lun seu­ranta ja kehit­tä­mi­nen sekä vika­sie­toi­suu­den ja tie­to­tur­van jat­kuva parantaminen.