Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittelykäytäntö

Haluamme pitää anta­mis­tasi hen­ki­lö­tie­doista hyvää huolta. Aivan kuten asiakkaistammekin.

Käsit­te­lemme hen­ki­lö­tie­toja myynti- ja mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­sissa, asia­kas­pal­ve­luun ja ‑suh­tee­seen liit­ty­vissä tar­koi­tuk­sissa sekä asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den ja pal­ve­lu­jemme kehit­tä­mi­seksi. Lähet­täes­säsi jon­kin verk­ko­pal­ve­lus­samme ole­van lomak­keen anta­masi tie­dot siir­ty­vät käsiteltäväksemme.

Lomak­keilla ei ole sal­lit­tua lähet­tää alle 16-vuo­tiai­den hen­ki­löi­den tie­toja, mikäli lomak­keen yhtey­dessä ei ole erik­seen muu­ten mai­nittu. Hen­ki­lö­tie­toja käsi­tel­lään mei­dän ja valit­tu­jen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jöi­den toi­mesta suo­ja­tuissa tie­to­tur­val­li­sissa järjestelmissä.

Mark­ki­noin­ti­re­kis­teri

Tutustu mark­ki­noin­ti­tie­to­jen rekis­teri- ja tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen.

Eväs­teet ja muut tunnistetiedot

Lomak­keilta lähet­tä­miesi tie­to­jen lisäksi verk­ko­pal­ve­lus­samme tal­len­ne­taan selai­meesi eväs­teitä eväs­te­käy­tän­tömme mukai­sesti.

Mark­ki­noin­tiesto

Voit halu­tes­sasi aset­taa säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ties­ton joko eril­li­sellä pyyn­nöllä tai jokai­sen mark­ki­noin­ti­vies­tin mukana tule­valla linkillä.

Vali­tusoi­keus

Mikäli kat­sot, että sinua kos­ke­vien tie­to­jen käsit­te­lyssä riko­taan hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn ase­tuk­sia, sinulla on oikeus tehdä vali­tus valvontaviranomaiselle.

Jäikö kysyt­tä­vää?

Mikäli hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lystä heräsi kysyt­tä­vää, ole mei­hin roh­keasti yhteydessä.

Petri Lind­man
säh­kö­posti: petri.lindman@nslnostolaite.fi
puhe­lin: 040 591 5098

NSL-NOSTOLAITE Oy:llä voi olla myös eril­li­siä pal­ve­lu­koh­tai­sia ehtoja, jol­loin näitä ylei­siä ehtoja sovel­le­taan toissijaisesti.