Rekis­te­rin­pi­tä­jän nimi

NSL-NOSTOLAITE Oy
Y‑tunnus: 1083660–2

Käyn­tio­soite
Kir­kon­ran­ta­tie 3
54920 TAIPALSAARI

Yhtey­de­no­tot rekis­te­riä kos­ke­vissa asioissa

Petri Lind­man
säh­kö­posti: petri.lindman@nslnostolaite.fi
puhe­lin: 040 591 5098

Rekis­te­rin nimi

DoAu­dit Oy:n markkinointirekisteri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus

Rekis­te­rissä ole­via hen­ki­lön kon­tak­ti­tie­toja käy­te­tään NSL-NOSTOLAITE Oy:n myyn­nin edis­tä­mis­tar­koi­tuk­sessa. Tie­toja käy­te­tään lisäksi mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teitä ja muuta tie­do­tusta varten.

Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­rin tie­to­si­sältö koos­tuu seu­raa­vista tie­doista. Osa tie­doista on käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta riip­puen pakol­lista antaa, jotta asia voi­daan käsi­tellä tar­peen­mu­kai­sella tavalla.

  • Hen­ki­lön nimi
  • Hen­ki­lön yhteys­tie­dot (puhe­lin­nu­mero, sähköpostiosoite)
  • Yri­tyk­sen tie­dot jota hen­kilö edus­taa (esi­mer­kiksi yri­tyk­sen nimi, y‑tunnus, toi­miala, pankki- ja laskutustiedot)
  • Lisä­tie­dot (hen­ki­lön jät­tämä lisä­tieto, kuten vapaa­muo­toi­nen viesti tai palaute)
  • Muut tun­nis­te­tie­dot (mm. hen­ki­lön jul­ki­nen IP-osoite)
  • Seu­ran­ta­tie­dot (säh­köis­ten mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den seurantatiedot)
  • Eväs­te­tie­dot (lue lisää eväs­te­käy­tän­nös­tämme)

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Hen­ki­lön omalla suos­tu­muk­sella anne­tut tie­dot joko verk­ko­pal­ve­lussa ole­villa lomak­keilla tai myynti- ja esit­te­ly­ta­pah­tu­missa sekä verk­ko­pal­ve­lun auto­maat­ti­sesti keräämä verk­ko­pal­ve­lun ana­ly­soin­tia ja kehit­tä­mistä tukeva aineisto.

Tie­to­jen käsit­tely, luo­vu­tus ja säilytysaika

Tie­toja käsi­tel­lään EU:n tai ETA:n alu­eella sekä nii­den ulko­puo­lella. Tie­toja ei luo­vu­teta mui­den kuin NSL-NOSTOLAITE Oy:n hyö­dyn­net­tä­väksi. Tie­toja säi­ly­te­tään niin kauan kun asia­kas­suh­teen voi­daan kat­soa ole­van voi­massa sekä koh­tuul­li­sen ajan asia­kas­suh­teen kat­kea­mi­sen jälkeen.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Rekis­te­rin tie­dot sijait­se­vat säh­köi­sen vies­tin­nän tie­to­suo­ja­lain mukai­sissa suo­ja­tuissa ympäristöissä.

Tar­kas­tus- ja korjausoikeus

Jokai­sella rekis­te­riin tie­tonsa jät­tä­neellä hen­ki­löllä on oikeus tar­kas­taa omat rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­tonsa sekä vaa­tia nii­den kor­jaa­mista. Kor­jaus­pyyntö teh­dään säh­kö­pos­titse yhteys­hen­ki­lön säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Pyyntö koh­dis­te­taan ole­tuk­sena pyyn­nön lähet­tä­jän säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen lii­tet­tyi­hin hen­ki­lö­tie­toi­hin, ellei pyyn­nön lähet­tä­nyttä hen­ki­löä tun­nis­teta jol­lain muulla tavalla.

Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeudet

Hen­ki­löllä on oikeus kiel­tää rekis­te­rin­pi­tä­jää käsit­te­le­mästä häntä itse­ään kos­ke­via tie­toja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä, muuta suo­ra­mark­ki­noin­tia tai mark­kina- ja mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sia var­ten. Mikäli hen­kilö haluaa kiel­tää täl­lai­sen toi­min­nan, hän voi tehdä sen otta­malla yhteyttä rekis­te­rin­pi­tä­jään sähköpostitse.